bandes de Talbot

1971 / The Curious Bands of Talbot / Allen L. King ; Randall Davis / American Journal of Physics 39 (1971) p. 1195 [doi]
1993 / Talbot's bands / M. Parker Givens / American Journal of Physics 61 (1993) p. 601 [doi]
1998 / The Temporal Talbot Effect / F. Mitschke ; U. Morgner / Optics and Photonics News 9 (1998) p. 45 [lien]
2000 / New considerations on Talbot's bands / Zsolt Benkö ; Margit Hilbert ; Zsolt Bor / American Journal of Physics 68 (2000) p. 513 [doi]
2004 / Simple Principles of the Talbot Effect / Changhe Zhou ; Wei Wang ; Enwen Dai ; Liren Liu / Optics and Photonics News 15 (2004) p. 46 [lien]