Hermann Minkowski

1977 / Hermann Minkowski and Einstein's special theory of relativity / Lewis Pyenson / Archive for history of exact sciences 17 (1977) p. 71 [doi]
1997 / Hermann Minkowski and the postulate of relativity / Leo Corry / Archive for history of exact sciences 51 (1997) p. 273 [doi]